Vacancies

JOB TITLE: Asphalt Plant Operative

We are: The Hogan Group is a local family run business with a group of independent companies based in North Wales, supplying a wide range of services and products to the construction, and building sectors.

Our Vision is: Continually raising standards, to improve our customer’s profitability by solving problems and not creating them.

Our Mission: Efficiently, sustainably produce and supply high quality construction products, so that we satisfy customers, support the community and progress as a business.

To achieve this, we:

 • Understand and deliver our customers’ needs.
 • Establish long term relationships with our customers based on excellent customer service.
 • Develop a team of people committed to excellence and continuous improvement.
 • Believe that each of us can make a difference.

Our Values are:

 • Teamwork
 • Openness
 • Fairness
 • Honesty
 • Trust
 • Commitment to continuous Improvement

Our People are: Talented individuals, committed to our vision, mission, core values and in meeting our goals.

Job Summary:

We are looking for an Asphalt Plant Operative to join our team. As an Asphalt Plant operative you will be responsible for the safe and efficient operation of the Asphalt plant. You will be working as part of a team to produce high quality asphalt products which complies with the relevant quality specification and customer requirements.

Key Responsibilities:

 • Comply with the company’s Health and Safety, Quality and Environmental management systems.
 • Operate the asphalt plant in a safe and efficient manner as per induction and training.
 • Ensure the plant is running at optimal capacity and efficiency ensuring down time is kept to a minimum.
 • Monitor the quality of asphalt products and adjust the production process as needed to meet customer requirements.
 • Assist the maintenance department to maintain and repair equipment as needed.
 • Conduct routine inspections and maintenance to ensure the plant is operating at peak performance.
 • Follow all safety procedures and protocols to ensure a safe working environment.
 • Collaborate with line manager and other team members to meet production targets and schedules.
 • Ensure compliance with all environmental regulations and standards.
 • Complete all necessary paperwork and documentation as required.
 • Report all defects on a daily basis.
 • Ensure that appropriate levels are maintained for bitumen, gasoil and limestone filler and order as required.
 • Ensure that the Asphalt and Concrete plant stores, stone stocking areas (Asphalt and Concrete) and surrounding areas are kept clean and tidy.
 • Promote and foster effective co-operative working arrangement with the company’s clients and customers.

Requirements:

 • While industry experience would be useful, full training will be given.
 • Strong mechanical aptitude and ability to troubleshoot and repair equipment.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work in a fast paced environment and meet production targets.
 • Willingness to work rotating shifts, weekends, nights and overtime as needed.
 • Full UK driving licence.

Special Conditions or Circumstances:

There will be a requirement to work outside normal working hours to respond to business needs. The post holders will required to attend training in new or amended legislation and regulations relevant to the post and revision courses as appropriate.

General:

The above job description provides an outline of the main duties and responsibilities relevant to the post. It is not a comprehensive or exclusive list and duties may be varied to meet business needs without changing the general requirements and conditions of the post.

Further Information:

Estimated Salary between £35 – £40K pa subject to hours.

How to Apply:

If you are a dedicated and motivated individual looking to join a dynamic team in the construction industry, please submit your CV and a cover letter to hr@hogan-group.com by the 13th of September 2023. Alternatively, you can send your application by post to:

Katherine Hogan

The Hogan Group

Office 252, M-Sparc,

Menai Science Park,

Gaerwen,

Anglesey.

LL60 6AG

Hogan Group is an equal opportunity employer, and we welcome candidates from all backgrounds to apply.

 

TEITL SWYDD: Gweithredwr Plânt Asfalt

Rydym ni: Mae Grŵp Hogan yn fusnes teuluol lleol gyda grŵp o gwmniau annibynnol wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, sy’n cyflenwi ystod eang o wasanaethau a chynhyrchion i’r sector adeiladu.

Ein Gweledigaeth yw: Codi safonau’n barhaus, er mwyn gwella cronfa elw ein cwsmeriaid trwy ddatrys problemau ac nid eu creu.

Ein Cenhadaeth: Cynhyrchu a chyflenwi cynhyrchion adeiladu o ansawdd uchel yn effeithlon ac yn gynaliadwy, er mwyn bodloni cwsmeriaid, cefnogi’r gymuned a datblygu fel busnes.

Er mwyn cyflawni hyn rydym ni:

 • Deall a chyflawni anghenion ein cwsmeriaid.
 • Sefydlu perthnasau tymor hir gyda’n cwsmeriaid ar sail gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.
 • Datblygu tîm o bobl ymroddedig i ragoriaeth a gwella parhaus.
 • Credu y gall pob un ohonom wneud gwahaniaeth.

Ein Gwerthoedd yw:

 • Cydweithio
 • Agoredrwydd
 • Tegwch
 • Onestrwydd
 • Ymddiriedaeth
 • Ymrwymiad i wella’n barhaus

Ein Pobl yw: Unigolion talentog, ymroddedig i’n gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd craidd ac i gyflawni ein nodau.

Crynodeb Swydd: Rydym ni’n chwilio am Weithredwr Plânt Asfalt i ymuno â’n tîm. Fel gweithredwr plânt asfalt, byddwch chi’n gyfrifol am weithrediad diogel ac effeithlon y plânt asfalt. Byddwch chi’n gweithio fel rhan o dîm i gynhyrchu cynhyrchion asfalt o ansawdd uchel sy’n cydymffurfio â’r manyleb ansawdd perthnasol a gofynion y cwsmeriaid.

Prif Gyfrifoldebau:

 • Cydymffurfio â systemau rheoli Iechyd a Diogelwch, Ansawdd a’r Amgylchedd y cwmni.
 • Gweithredu’r plânt asfalt mewn ffordd ddiogel ac effeithlon fel y nodir yn y cyflwyniad a’r hyfforddiant.
 • Sicrhau bod y plânt yn gweithredu ar gapasiti a gwefficienasi gorau gan sicrhau bod y pryd i lawr yn cael ei gadw i’r lleiafswm.
 • Monitro ansawdd cynhyrchion asfalt a rheoli’r broses gynhyrchu fel y bo angen i fodloni gofynion y cwsmeriaid.
 • Cynorthwyo’r adran gwaith cynnal a chadw i gynnal a thrwsio offer fel y bo’n angen.
 • Cynnal a chadw rheolaidd i sicrhau bod y plânt yn gweithredu ar ei orau.
 • Dilyn holl weithdrefnau a phrotoclau diogelwch i sicrhau amgylchedd gwaith diogel.
 • Cydweithio â rheolwr llinell ac aelodau eraill o’r tîm i gyflawni targedau cynhyrchu ac amserlenni.
 • Sicrhau cydymffurfio â’r holl reoliadau ac ansawddau amgylcheddol.
 • Llunio’r holl waith papur a dogfennau angenrheidiol fel y bo’n ofynnol.
 • Adrodd am holl ddiffygion ar sail ddyddiol.
 • Sicrhau bod lefelau priodol yn cael eu cynnal ar gyfer bitwmen, nwy olew a fillar limestone, a gorchymyn yn ôl y gofyn.
 • Sicrhau bod storiau plânt Asfalt a Choncrid yn cael eu cynnal, ardaloedd stocio cerrig (Asfalt a Choncrid) a’r ardaloedd cyfagos yn cael eu cadw’n lân a chlir.
 • Hyrwyddo a meithrin trefniad gweithio cydweithredol effeithiol gyda chwsmeriaid a chleientiaid y cwmni.

Gofynion:

 • Er y byddai profiad yn y diwydiant yn ddefnyddiol, bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi.
 • Gallu mecanegol cryf a gallu i ddatrys a thrwsio offer.
 • Gallu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.
 • Gallu gweithio mewn amgylchedd cyflym a chyflawni targedau cynhyrchu.
 • Parodrwydd i weithio gyda sifftiau cylchol, penwythnosau, nosweithiau a throsamser fel y bo’n angen.
 • Trwydded yrru lawn DU.

Amodau Neu Ddiametrau Arbennig:

Bydd angen gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol i ymateb i anghenion busnes. Bydd angen i ddeiliaid y swydd fynychu hyfforddiant mewn deddfwriaeth a rheoliadau newydd neu ddiwygiedig a fydd yn berthnasol i’r swydd, a chyrsiau diweddaru fel y bo’n briodol.

Cyffredinol:

Mae’r disgrifiad swydd uchod yn rhoi amlinelliad o’r prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau sy’n berthnasol i’r swydd. Nid yw’n rhestr gynhwysfawr na chyfyngedig ac mae’n bosibl newid dyletswyddau i gwrdd â anghenion busnes heb newid gofynion a chyflyrau cyffredinol y swydd.

Gwybodaeth  Ychwanegol:

Amcangyfrifol Cyflog rhwng £35 – £40K y flwyddyn yn amodol ar oriau.

Sut i Wneud Cais:

Os ydych chi’n unigolyn ymroddedig ac yn llawn cymhelliant sy’n edrych am y cyfle i ymuno â thîm deinamig yn y diwydiant adeiladu, rhowch gynnig ar eich CV a llythyr eglurhaol i hr@hogan-group.com erbyn 13eg o Medi 2023. Fel arall, gallwch anfon eich cais drwy’r post at:

Katherine Hogan

Grwp Hogan

Swyddfa 252, M-Sparc,

Parc Gwyddoniaeth Menai,

Gaerwen,

Ynys Mon.

LL60 6AG

Mae Hogan Group yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir i wneud cais.