Vacancies

JOB TITLE: Class 1 HGV Concrete Mixer Driver/Batcher

Location: Bangor

Company: Hogan Group

Job Summary:

We have an exciting and diverse position available for an accomplished individual who possesses the necessary skills to join our proficient team. As a Concrete Mixer Driver/Batcher, you will play a crucial role in ensuring the timely and efficient delivery of concrete to construction sites while maintaining a high standard of safety and quality. You will be responsible for operating and maintaining the concrete mixer truck, as well as batching concrete materials.

Responsibilities:

Concrete Mixer Driver and Batching:

 • Batch concrete materials accurately, following the specifications and requirements of each project.
 • Monitor the quality of concrete products and adjust the batching process as needed to meet customer requirements.
 • Follow all safety procedures and protocols to ensure a safe working environment
 • Perform routine maintenance and inspections on the mixer, including checking fluids, tire pressure, and cleanliness.
 • Report any malfunctions or maintenance needs promptly to the supervisor.
 • Adhere to all traffic laws and maintain a safe driving record.
 • Must have experience of using a manual gearbox.

Safety and Maintenance:

 • Follow all safety procedures and regulations to ensure a safe working environment.
 • Comply with the company’s Health and Safety, Quality and Environmental management systems.
 • Operate the concrete plant in a safe and efficient manner as per induction and training.
 • Ensure the plant is running at optimal capacity and efficiency ensuring down time is kept to a minimum.
 • Ensure compliance with all environmental regulations and standards.
 • Ensure that the Concrete plant and surrounding areas are kept clean and tidy.

Communication and Documentation:

 • Maintain effective communication with dispatch staff and other team members to coordinate deliveries and ensure timely arrival at construction sites.
 • Complete and submit necessary paperwork, such as delivery tickets, batch records, and vehicle inspection reports accurately and on time.

Quality Control:

 • Monitor the quality of the concrete during batching and transportation, making necessary adjustments to meet specifications.
 • Ensure proper handling and storage of materials to prevent contamination and maintain quality.

Qualifications:

 • Valid and clean HGV driver’s licence (Class 1 or Class 2).
 • Prior experience as a Concrete Mixer Driver/Batcher or in a similar role is strongly preferred.
 • Knowledge of concrete mixing and batching processes, including mix proportions and material handling.
 • Familiarity with concrete construction practices, safety regulations, and traffic laws.
 • Strong attention to detail and ability to maintain accurate records.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Physical stamina to perform manual labour tasks.
 • Flexibility to work varied hours, including weekends and overtime, as required by project schedules.

As a Concrete Mixer Driver/Batcher, you will be an integral part of our team, contributing to the successful completion of projects through the safe and efficient delivery of high-quality concrete. If you are a dedicated professional with a passion for construction and possess the necessary skills and qualifications, we encourage you to apply and join our team.

At the Hogan Group, we are committed to equal opportunities and encourage applications from all interested candidates.

About Us:

We are: The Hogan Group is a local family run business with a group of independent companies based in North Wales, supplying a wide range of services and products to the construction, and building sectors.

Our Vision is: Continually raising standards, to improve our customer’s profitability by solving problems and not creating them.

Our Mission: Efficiently, sustainably produce and supply high-quality construction products, so that we satisfy customers, support the community and progress as a business.

To achieve this, we:

 • Understand and deliver our customers’ needs.
 • Establish long-term relationships with our customers based on excellent customer service.
 • Develop a team of people committed to excellence and continuous improvement.
 • Believe that each of us can make a difference.

Our Values are:

 • Teamwork
 • Openness
 • Fairness
 • Honesty
 • Trust
 • Commitment to continuous Improvement

Our People are: Talented individuals, committed to our vision, mission, core values and in meeting our goals.

Further Information:

Estimated Salary between £28 – £35K pa subject to hours.

How to Apply:

If you are a dedicated and skilled Class 1 HGV Concrete Mixer driver / batcher looking to take your career to the next level, we encourage you to apply. Please send your CV and a cover letter outlining your relevant experience and qualifications to hr@hogan-group.com by Friday 21st June 2024. Be sure to include “Class 1 HGV Concrete Mixer driver / batcher” in the subject line.

Mae gan Y Grŵp Hogan swydd wag, llawn amser barhaol yn y swydd ganlynol:

Gyrrwr Concrit Dosbarth 1af. HGV / Cyflwnnwr Cymysgydd – Bangor

Teitl swydd: Gyrrwr Mecsanwaith Concrid a Chyfriwr

Crynoded Swydd:

Mae gennym swydd gyffrous ac amrywiol ar gael i unigolyn galluog sydd â’r sgiliau angenrheidiol i ymuno â’n tîm fel Gyrrwr / Cyflennwr Cymysgydd Concrit, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod concrit yn cael ei ddarparu’n amserol ac effeithlon i safleoedd adeiladu tra’n cynnal safon uchel o ansawdd a diogelwch. Byddwch yn gyfrifol am weithredu a chynnal y lori, yn ogystal â cyflenwad deunyddiau concrid.

Cyfrifoldebau:

Gyrrwr Mecsanwaith Concrid a Chyfriwr:

 • Cyfrifo deunyddiau concrid yn gywir, gan ddilyn manylebau ac anghenion pob prosiect.
 • Monitro ansawdd cynhyrchion concrid a rheoli’r broses gyfri yn unol â gofynion y cwsmer.
 • Dilyn yr holl weithdrefnau a phrotocolau diogelwch i sicrhau amgylchedd gwaith diogel
 • Cynnal a chadw rheolaidd a sgrinio ar y mecsanwaith, gan gynnwys gwirio halogion, pwysau lloriau, a glanweithdra.
 • Adrodd unrhyw ddiffygion neu anghenion cynnal a chadw yn brydlon i’r goruchwyliwr.
 • Cadw at holl ddeddfau traffig a chynnal cofnod cerbydau gyrru diogel.
 • Rhaid bod â phrofiad o ddefnyddio carweddi llaw.
Diogelwch a Chynnal:
 • Dilyn holl weithdrefnau ac amodau diogelwch i sicrhau amgylchedd gwaith diogel.
 • Cydymffurfio â systemau rheoli Iechyd a Diogelwch, Ansawdd ac Amgylchedd y cwmni.
 • Gweithredu’r gwaith concrid mewn ffordd ddiogel ac effeithlon yn unol â’r cyflwyniad a’r hyfforddiant.
 • Sicrhau bod y gwaith concrid yn rhedeg ar y capasiti ac effeithlonrwydd gorau gan sicrhau bod amseroedd o dan ormod oedd yn cael eu lleihau i’r isafswm.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â holl reoliadau a safonau amgylcheddol.
 • Sicrhau bod y gwaith concrid a’r ardaloedd cyfagos yn cael eu cadw’n lân a thegar. 

Cyfathrebu ac Ysgrifennu:

 • Cynnal cyfathrebiad effeithiol â staff cyflwyno a chyfranogwyr eraill i gydlynu danfoniadau a sicrhau cyrraedd amserol yn safleoedd adeiladu.
 • Cwblhau a chyflwyno’r gwaith papur angenrheidiol, fel tocynnau danfon, cofnodion gyfri, a hadroddiadau archwilio cerbydau yn gywir ac ar amser.

Rheolaeth Ansawdd:

 • Monitro ansawdd y concrid yn ystod y broses gyfri a thrafnidiaeth, gan wneud y diwygiadau angenrheidiol i gyrraedd y manylebau.
 • Sicrhau trin a storio deunyddiau’n briodol i atal halogi a chynnal ansawdd.

Cymwysterau:

 • Trwydded gyrru HGV ddilys a glân (Dosbarth 1 neu Dosbarth 2).
 • Mae profiad blaenorol fel Gyrrwr/Cyfriwr Mecsanwaith Concrid neu mewn rôl debyg yn ddymunol iawn.
 • Gwybodaeth am brosesau cymysgu a chyfri concrid, gan gynnwys cymharebau cymysgu a thrin deunyddiau.
 • Cyfarwydd iawn â phractis adeiladu concrid, rheoliadau diogelwch a thrwyddedau traffig.
 • Sylw arbennig i fanylion a gallu i gynnal cofnodion cywir.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ac ymddygiad rhwng unigolion.
 • Stamina corfforol i gyflawni tasgau llafur llawerol.
 • Hyblygrwydd i weithio am oriau amrywiol, gan gynnwys penwythnosau ac oriau ychwanegol yn ôl amserlenni’r prosiect.

  Fel Gyrrwr/Cyfriwr Mecsanwaith Concrid, byddwch yn rhan annatod o’n tîm, gan gyfrannu at gwblhau prosiectau’n llwyddiannus drwy ddanfon concrid o ansawdd uchel yn ddiogel ac effeithlon. Os ydych yn weithiwr proffesiynol ymroddedig gyda angerdd am adeiladu a medrwch gyflawni’r sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol, rydym yn eich annog i wneud cais i ymuno â’n tîm.

  Yn y Grŵp Hogan, rydym wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal ac yn annog ceisiadau gan yr holl ymgeiswyr â diddordeb.

Amdanom ni:

Rydym ni yn: Grŵp teuluol lleol yw Grŵp Hogan gyda chyfres o gwmnïau annibynnol wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, sy’n cyflenwi amrywiaeth eang o wasanaethau a chynhyrchion i’r sector adeiladu ac adeiladwaith.

Ein Gweledigaeth yw:Codi safonau’n barhaus, er mwyn gwella elw ein cwsmeriaid drwy ddatrys problemau ac nid creu rhai.

Ein Cenhadaeth ydi:Cynhyrchu a chyflenwi cynhyrchion adeiladu o ansawdd uchel yn effeithlon ac yn gynaliadwy, er mwyn bodloni cwsmeriaid, cefnogi’r gymuned a datblygu fel busnes.

I gyflawni hyn, rydym ni yn:

 • Deall a darparu anghenion ein cwsmeriaid.
 • Sefydlu perthnasau hirdymor â’n cwsmeriaid yn seiliedig ar wasanaeth cwsmeriaid rhagorol.
 • Datblygu tîm o bobl sy’n ymrwymedig i ragoriaeth a gwelliant parhaus.
 • Credu bod pob un ohonom ni’n gallu gwneud gwahaniaeth.

Ein Gwerthoedd yw:

 • Cydweithio
 • Agoredrwydd
 • Tegwch
 • Onestrwydd
 • Ymddiriedaeth
 • Ymrwymiad i welliant parhaus

Mae ein Pobl yn:Unigolion talentog, ymrwymedig i’n gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd craidd ac i gyflawni ein nodau.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Amcangyfrifol Cyflog rhwng £28 – £35K y flwyddyn yn amodol ar oriau.

Sut i wneud cais:

Os ydych yn Dechnegydd Gyrrwr/Cyfriwr Mecsanwaith Concrid ymroddedig a medrus sy’n edrcyh i fynd a’ch gyrfa i’r lefel nesaf, rydym yn eich annog i wneud cais.

Anfonwch eich CV a llythyr cefnogi yn amilnellu eich profiad a’ch cymwysterau perthnasol i hr@hogan-group.com erbyn Dydd Gwener 21ain Mehefin 2024. Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys ‘Gyrrwr/Cyfriwr Mecsanwaith Concrid’ yn y llinell bwnc ar yr ebost.