Vacancies

JOB TITLE: Class 1 HGV Concrete Mixer Driver/Batcher

Location: Bangor

Company: Hogan Group

Job Summary:

We have an exciting and diverse position available for an accomplished individual who possesses the necessary skills to join our proficient team. As a Concrete Mixer Driver/Batcher, you will play a crucial role in ensuring the timely and efficient delivery of concrete to construction sites while maintaining a high standard of safety and quality. You will be responsible for operating and maintaining the concrete mixer truck, as well as batching concrete materials.

Responsibilities:

Concrete Mixer Driver and Batching:

 • Batch concrete materials accurately, following the specifications and requirements of each project.
 • Monitor the quality of concrete products and adjust the batching process as needed to meet customer requirements.
 • Follow all safety procedures and protocols to ensure a safe working environment
 • Perform routine maintenance and inspections on the mixer, including checking fluids, tire pressure, and cleanliness.
 • Report any malfunctions or maintenance needs promptly to the supervisor.
 • Adhere to all traffic laws and maintain a safe driving record.
 • Must have experience of using a manual gearbox.

Safety and Maintenance:

 • Follow all safety procedures and regulations to ensure a safe working environment.
 • Comply with the company’s Health and Safety, Quality and Environmental management systems.
 • Operate the concrete plant in a safe and efficient manner as per induction and training.
 • Ensure the plant is running at optimal capacity and efficiency ensuring down time is kept to a minimum.
 • Ensure compliance with all environmental regulations and standards.
 • Ensure that the Concrete plant and surrounding areas are kept clean and tidy.

Communication and Documentation:

 • Maintain effective communication with dispatch staff and other team members to coordinate deliveries and ensure timely arrival at construction sites.
 • Complete and submit necessary paperwork, such as delivery tickets, batch records, and vehicle inspection reports accurately and on time.

Quality Control:

 • Monitor the quality of the concrete during batching and transportation, making necessary adjustments to meet specifications.
 • Ensure proper handling and storage of materials to prevent contamination and maintain quality.

Qualifications:

 • Valid and clean HGV driver’s licence (Class 1 or Class 2).
 • Prior experience as a Concrete Mixer Driver/Batcher or in a similar role is strongly preferred.
 • Knowledge of concrete mixing and batching processes, including mix proportions and material handling.
 • Familiarity with concrete construction practices, safety regulations, and traffic laws.
 • Strong attention to detail and ability to maintain accurate records.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Physical stamina to perform manual labour tasks.
 • Flexibility to work varied hours, including weekends and overtime, as required by project schedules.

As a Concrete Mixer Driver/Batcher, you will be an integral part of our team, contributing to the successful completion of projects through the safe and efficient delivery of high-quality concrete. If you are a dedicated professional with a passion for construction and possess the necessary skills and qualifications, we encourage you to apply and join our team.

At the Hogan Group, we are committed to equal opportunities and encourage applications from all interested candidates.

About Us:

We are: The Hogan Group is a local family run business with a group of independent companies based in North Wales, supplying a wide range of services and products to the construction, and building sectors.

Our Vision is: Continually raising standards, to improve our customer’s profitability by solving problems and not creating them.

Our Mission: Efficiently, sustainably produce and supply high quality construction products, so that we satisfy customers, support the community and progress as a business.

To achieve this, we:

 • Understand and deliver our customers’ needs.
 • Establish long term relationships with our customers based on excellent customer service.
 • Develop a team of people committed to excellence and continuous improvement.
 • Believe that each of us can make a difference.

Our Values are:

 • Teamwork
 • Openness
 • Fairness
 • Honesty
 • Trust
 • Commitment to continuous Improvement

Our People are: Talented individuals, committed to our vision, mission, core values and in meeting our goals.

Further Information:

Estimated Salary between £28 – £35K pa subject to hours.

How to Apply:

If you are a dedicated and skilled Class 1 HGV Concrete Mixer driver / batcher looking to take your career to the next level, we encourage you to apply. Please send your CV and a cover letter outlining your relevant experience and qualifications to hr@hogan-group.com by Friday 08th December. Be sure to include “Class 1 HGV Concrete Mixer driver / batcher” in the subject line.

Mae gan Y Grŵp Hogan swydd wag, llawn amser barhaol yn y swydd ganlynol:

Gyrrwr Concrit Dosbarth 1af. HGV / Cyflwnnwr Cymysgydd – Bangor

Teitl swydd: Gyrrwr Dosbarth 1af Cymysgydd Concrit / Cyflwnnwr

Crynoded Swydd:

Mae gennym swydd gyffrous ac amrywiol ar gael i unigolyn galluog sydd â’r sgiliau angenrheidiol i ymuno â’n tîm fel Gyrrwr / Cyflennwr Cymysgydd Concrit, byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod concrit yn cael ei ddarparu’n amserol ac effeithlon i safleoedd adeiladu tra’n cynnal safon uchel o ansawdd a diogelwch. Byddwch yn gyfrifol am weithredu a chynnal y lori, yn ogystal â cyflenwad deunyddiau concrid.

Cyfrifoldebau:

 • Cyflennu ddeunyddiau concrit yn gywir, gan ddilyn manylion a gofynion pob prosiect.
 • Monitro ansawdd cynhyrchion concrit ac addasu’r broses cyflenu yn ôl yr angen i fodloni gofynion cwsmeriaid.
 • Dilyn yr holl weithdrefnau a phrotocolau diogelwch i sicrhau amgylchedd gwaith diogel
 • Perfformio cynnal a chadw arferol ac archwiliadau ar y cymysgydd, gan gynnwys gwirio hylifau, pwysedd teiars, a glendid.
 • Rhoi gwybod yn brydlon i’r goruchwyliwr am unrhyw ddiffygion neu anghenion cynnal a chadw.
 • Cadw at yr holl gyfreithiau traffig a chadw cofnod gyrru diogel.
 • Rhaid bod â phrofiad o ddefnyddio cerbyd ‘manual’

Diogelwch a Chynnal a Chadw:

 • Dilyn yr holl weithdrefnau a rheoliadau diogelwch i sicrhau amgylchedd gwaith diogel.
 • Cydymffurfio â systemau rheoli Iechyd a Diogelwch, Ansawdd ac Amgylcheddol y cwmni.
 • Gweithredu’r offer concrit mewn modd diogel ac effeithlon yn unol â’r cyfnod sefydlu a hyfforddi.
 • Sicrhau bod y gwaith yn rhedeg ar y capasiti a’r effeithlonrwydd gorau posibl gan sicrhau bod yr amser segur yn cael ei gadw mor isel â phosibl.
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl reoliadau a safonau amgylcheddol.
 • Sicrhau bod y gwaith Concrit a’r ardaloedd cyfagos yn cael eu cadw’n lân ac yn daclus.

 

Cyfathrebu a Dogfennu:

 • Cynnal cyfarthrebiad effeithiol gyda staff dosbarthu ac aelodau eraill o’r tîm i gydlynu danfoniadau a sicrhau cyrraedd safleoedd adeiladu yn amserol.
 • Cwblhau a chyflwyno gwaith papur angenrheidiol, megis tocynnau danfon, cofnodion cyflenwad, ac adroddiadau archwilio cerbydau yn gywir ac ar amser.

Rheoli Ansawdd:

 • Monitro ansawdd y concrit yn ystod cyflenwad a chludo, gan wneud addasiadau angenrheidiol i fodloni manylebau.
 • Sicrhau bod deunyddiau’n cael eu trin a’u storio’n briodol i atal halogiad a chynnal ansawdd.

Cymwysterau:

 • Trwydded yrru HGV ddilys a glân (Dosbarth 1 neu Ddosbarth 2).
 • Mae profiad blaenorol fel Gyrrwr Cymysgydd Concrit/Cyflenwr neu mewn rôl debyg yn cael ei ffafrio’n gryf.
 • Gwybodaeth am brosesau cymysgu a cyflennu concrit, gan gynnwys fesur cymysgedd a thrin y defnyddiau.
 • Yn gyfarwydd ag arferion adeiladu concrit, rheoliadau diogelwch, a chyfreithiau traffig.
 • Sylw cryf i fanylion a’r gallu i gadw cofnodion cywir.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.
 • Stamina corfforol i gyflawni tasgau llafur â llaw.
 • Hyblygrwydd i weithio oriau amrywiol, gan gynnwys penwythnosau a goramser, fel sy’n ofynnol gan amserlenni prosiectau.

Fel Gyrrwr/Cyflennwr Cymysgydd Concrit, byddwch yn rhan hanfodol o’n tîm, gan gyfrannu at gwblhau prosiectau’n llwyddiannus trwy gyflenwi concrit o ansawdd uchel yn ddiogel ac yn effeithlon. Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol ymroddedig sy’n angerddol am adeiladu ac yn hyderus ar y sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol, rydym yn eich annog chi i wneud cais ac ymuno â’n tîm.

Fel Grŵp Hogan, rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn annog ceisiadau gan bob ymgeisydd sydd â diddordeb.

Amdanom ni:

Ni yw: Mae Grŵp Hogan yn fusnes teuluol lleol gyda grŵp o gwmnïau annibynnol wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, yn cyflenwi ystod eang o wasanaethau a chynnyrch i’r sectorau adeiladu a chynnal a chadw

Ein Gweledigaeth yw: Codi safonau yn barhaus, i wella proffidioldeb ein cwsmeriaid trwy ddatrys problemau a pheidio â’u creu.

Ein Cenhadaeth: Cynhyrchu a chyflenwi cynnyrch adeiladu o ansawdd uchel yn effeithlon, yn gynaliadwy, fel ein bod yn bodloni cwsmeriaid, cefnogi’r gymuned ac yn symud ymlaen fel busnes.

I gyflawni hyn, rydym yn:

 • Deall a darparu anghenion ein cwsmeriaid.
 • Sefydlu perthynas hirdymor gyda’n cwsmeriaid yn seiliedig ar wasanaeth cwsmeriaid rhagorol.
 • Datblygu tîm o bobl sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth a gwelliant parhaus.
 • Yn credu y gall pob un ohonom wneud gwahaniaeth.

Ein gwerthoedd yw:

 • Gwaith tîm
 • Bod yn agored
 • Tegwch
 • Onestrwydd
 • Ymddiriedaeth
 • Ymrwymiad i Welliant Parhaus

Ein Pobl yw: Unigolion talentog, wedi ymrwymo i’n gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd craidd ac i gyflawni ein nodau.

Gwybodaeth Bellach:

Amcangyfrif Cyflog rhwng £28 – £35K y flwyddyn yn amodol ar oriau.

Sut i wneud cais:

Os ydych chi’n Yrrwr /Cyflwnnwr Cymysgydd Concrit HGV Dosbarth 1 ymroddedig a medrus sy’n edrych i fynd â’ch gyrfa i’r lefel nesaf, rydym yn eich annog i wneud cais. Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eich profiad a’ch cymwysterau perthnasol i hr@hogan-group.com erbyn dydd Gwener 08 Rhagfyr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys “gyrrwr / Cyflwnnwr Cymysgydd Concrit HGV Dosbarth 1” yn y llinell bwnc.