Vacancies

JOB TITLE: Fitter/Fabricator

Location: Bangor

Company: Hogan Group

About Us:

We are: The Hogan Group is a local family run business with a group of independent companies based in North Wales, supplying a wide range of services and products to the construction, and building sectors.

Our Vision is: Continually raising standards, to improve our customer’s profitability by solving problems and not creating them.

Our Mission: Efficiently, sustainably produce and supply high quality construction products, so that we satisfy customers, support the community and progress as a business.

To achieve this, we:

 • Understand and deliver our customers’ needs.
 • Establish long term relationships with our customers based on excellent customer service.
 • Develop a team of people committed to excellence and continuous improvement.
 • Believe that each of us can make a difference.

Our Values are:

 • Teamwork
 • Openness
 • Fairness
 • Honesty
 • Trust
 • Commitment to continuous Improvement

Our People are:  Talented individuals, committed to our vision, mission, core values and in meeting our goals.

Job Summary:

As a Fitter / Fabricator at Hogan Group, you will play a crucial role in ensuring the efficient operation and maintenance of both mobile and fixed plant equipment. This position requires a blend of technical expertise, problem-solving skills, and a strong commitment to safety. You will work in a dynamic environment, collaborating with a team of professionals to support our operations and deliver the highest level of service to our clients.

Key Responsibilities:

 1. Equipment Maintenance: Perform routine inspections, maintenance, and repairs on a variety of mobile and fixed plant equipment, including but not limited to crushers, conveyors, screens, pumps, and generators.
 2. Troubleshooting: Diagnose and troubleshoot mechanical, electrical, and hydraulic issues in a timely manner to minimize downtime and ensure optimal equipment performance.
 3. Preventive Maintenance: Develop and execute comprehensive preventive maintenance plans to extend the lifespan of equipment and reduce the likelihood of breakdowns.
 4. Documentation: Maintain accurate records of maintenance activities, including work orders, inspections, and equipment performance data.
 5. Safety Compliance: Adhere to strict safety protocols and guidelines while performing maintenance tasks. Identify and report safety hazards, contributing to a safe working environment.
 6. Equipment Optimization: Collaborate with engineers and maintenance teams to identify opportunities for equipment improvement and implement enhancements to increase efficiency and reliability.
 7. Parts Inventory: Manage and maintain an inventory of spare parts, ensuring that necessary components are readily available for maintenance and repairs.
 8. Training: Stay updated on the latest industry trends, equipment technologies, and safety procedures through continuous training and development.

Qualifications:

 • GCSE’s or equivalent. A technical degree or certification in a related field is preferred.
 • Proven experience as a Fitter/Fabricator or similar role in a relevant industry.
 • Strong mechanical, electrical, and hydraulic troubleshooting skills.
 • Proficiency in reading and interpreting equipment schematics and technical manuals.
 • Knowledge of safety regulations and best practices.
 • Excellent communication and teamwork skills.
 • Ability to work independently and in a team, often in challenging and outdoor environments.
 • Strong problem-solving abilities and attention to detail.
 • Willingness to work flexible hours, including weekends and overtime, when necessary.

Benefits:

 • Competitive salary commensurate with experience.
 • Comprehensive benefits package, including company pension and paid time off.
 • Opportunities for training and professional development.
 • A positive and inclusive work environment.
 • Advancement opportunities within the company.

 

Further Information:

Estimated Salary between £40 – £45K pa subject to hours.

 

How to Apply:

If you are a dedicated and skilled Fitter/Fabricator looking to take your career to the next level, we encourage you to apply. Please send your CV and a cover letter outlining your relevant experience and qualifications to hr@hogan-group.com. Be sure to include “Fitter/Fabricator” in the subject line.

Hogan Group is an equal opportunity employer, and we welcome candidates from all backgrounds to apply.

 

Swydd: Ffitiwr / Gwneuthurwr Teclynnau

Lleoliad: Bangor/Gwyndy

Cwmni: Grŵp Hogan

Amdanom ni:

Amdanom ni:

Rydym ni yn: Grŵp teuluol lleol yw Grŵp Hogan gyda chyfres o gwmnïau annibynnol wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, sy’n cyflenwi amrywiaeth eang o wasanaethau a chynhyrchion i’r sector adeiladu ac adeiladwaith.

Ein Gweledigaeth yw:Codi safonau’n barhaus, er mwyn gwella elw ein cwsmeriaid drwy ddatrys problemau ac nid creu rhai.

Ein Cenhadaeth ydi:Cynhyrchu a chyflenwi cynhyrchion adeiladu o ansawdd uchel yn effeithlon ac yn gynaliadwy, er mwyn bodloni cwsmeriaid, cefnogi’r gymuned a datblygu fel busnes.

I gyflawni hyn, rydym ni yn:

 • Deall a darparu anghenion ein cwsmeriaid.
 • Sefydlu perthnasau hirdymor â’n cwsmeriaid yn seiliedig ar wasanaeth cwsmeriaid rhagorol.
 • Datblygu tîm o bobl sy’n ymrwymedig i ragoriaeth a gwelliant parhaus.
 • Credu bod pob un ohonom ni’n gallu gwneud gwahaniaeth.

Ein Gwerthoedd yw:

 • Cydweithio
 • Agoredrwydd
 • Tegwch
 • Onestrwydd
 • Ymddiriedaeth
 • Ymrwymiad i welliant parhaus

Mae ein Pobl yn:Unigolion talentog, ymrwymedig i’n gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd craidd ac i gyflawni ein nodau.

Crynodeb Swydd: Fel Ffitiwr / Gwneuthurwr Teclynnau yn Grŵp Hogan, byddwch yn chwarae rôl hanfodol wrth sicrhau bod cyfleusterau peiriannau symudol a symudol yn gweithredu’n effeithlon ac yn cael eu cynnal. Mae’r swydd hon yn gofyn am gyfuniad o arbenigedd technegol, sgiliau datrys problemau a ymrwymiad cryf i ddiogelwch. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd deinamig, gan weithio gyda thîm o weithwyr proffesiynol i gefnogi ein gweithrediadau a darparu’r lefel uchaf o wasanaeth i’n cwsmeriaid.

Prif Gyfrifoldebau:

Cynnal a Chadw Cyfleusterau: Cynnal archwiliadau rheolaidd, cynnal a chadw, ac atgyweirio amrywiaeth o offer symudol a sefydlog, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i malwyr, cludfeltiau, sgriniau, pympiau, a generaduron.

Datrys Problemau: Diagnosio a datrys problemau mecanyddol, trydanol, a hydrolig yn gyflym i leihau amser toriad a sicrhau perfformiad gorau’r offer.

Cynhaliaeth Ataliol: Datblygu a gweithredu cynlluniau cynhaliaeth ataliol cynhwysfawr i ymestyn oes offer a lleihau’r tebygolrwydd o achosion o fethiannau.

Dogfennu: Cynnal cofnodion cywir o weithgareddau cynhaliaeth, gan gynnwys gorchmynion gwaith, archwiliadau a data perfformiad yr offer.

Cydymffurfio â Diogelwch: Cadw at brotocolau diogelwch a chanllawiau llym wrth gyflawni tasgau cynhaliaeth. Adnabod a rhoi gwybod am beryglon diogelwch, gan gyfrannu at amgylchedd gwaith diogel.

Optimeiddio Cyfleusterau: Cydweithio â pheirianwyr a thimau cynnal a chadw i adnabod cyfleoedd i wella offer ac gweithredu gwelliannau i gynyddu effeithlonrwydd a dibynadwyedd.

Stocrestr: Rheoli a chynnal stocrestr o bartiau sbar, gan sicrhau bod cydrannau angenrheidiol ar gael ar gyfer cynnal a chadw a thrwsio.

Hyfforddiant: Cadw i fyny a’r tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant, technolegau offer, a gweithdrefnau diogelwch trwy hyfforddiant a datblygiad parhaus.

Cymwysterau:

 • TGAU neu gyfwerth. Mae gradd technegol neu dystysgrif mewn maes perthnasol yn ddymunol. Profiad profedig fel Technegydd Peiriannau Symudol a Sefydlog neu rôl debyg mewn diwydiant perthnasol.
 • Sgiliau datrys problemau mecanyddol, trydanol, a hydrolig cryf.
 • Proffesiynoldeb wrth ddarllen ac yn dehongli scematigau offer a chyfarwyddiadau technegol.
 • Gwybodaeth am reoliadau diogelwch a’r arferion gorau.
 • Sgiliau cyfathrebu a chydweithio rhagorol.
 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac mewn tîm, yn aml mewn amgylchedd heriol ac yn yr awyr agored.
 • Y gallu i ddatrys problemau cryf a thalu sylw yn fanwl.
 • Parodrwydd i weithio oriau hyblyg gan gynnwys penwythnosau a goramser pan fod angen.

Budd-daliadau:

 • Cyflog cystadleuol sy’n gyfesur â phrofiad.
 • Pecyn buddion cynhwysfawr, gan gynnwys pensiwn cwmni ac amser i ffwrdd gyda thâl.
 • Cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.
 • Amgylchedd gwaith gadarnhaol a chynhwysol.
 • Cyfleoedd dyrchafiad o fewn y cwmni.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Amcangyfrifol Cyflog rhwng £40 – £45K y flwyddyn yn amodol ar oriau.

Sut i wneud cais:

Os ydych yn Dechnegydd Ffitiwr / Gwneuthurwr Teclynnau ymroddedig a medrus sy’n edrcyh i fynd a’ch gyrfa i’r lefel nesaf, rydym yn eich annog i wneud cais.

Anfonwch eich CV a llythyr cefnogi yn amilnellu eich profiad a’ch cymwysterau perthnasol i hr@hogan-group.com.

Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys ‘Cais Ffitiwr / Gwneuthurwr Teclynnau’ yn y llinell bwnc ar yr ebost.

Mae Grŵp Hogan yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir i wneud cais.